Aantal WW-uitkeringen blijft vrijwel gelijk, instroom in WW daalt

Aantal WW-uitkeringen blijft vrijwel gelijk, instroom in WW daalt

MAASTRICHT – In de eerste maanden van de coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Limburg relatief sterk toe. Eind juni 2020 bleef het aantal WW-uitkeringen echter vrijwel gelijk, vergeleken met de vorige maand. De provincie Limburg telde eind juni 2020 20.790 WW-uitkeringen, in mei 2020 waren dat er 20.750. Per saldo is er in juni dus nog sprake van een stijging van 0,2%, maar de groei vlakt vooralsnog af. Landelijk daalde het aantal lopende WW-uitkeringen licht, van 301.000 in mei 2020 naar 300.600 in juni 2020 (-0,2%). De stabilisering van WW-uitkeringen wordt veroorzaakt door een dalende instroom in de WW en tegelijkertijd een licht toenemende uitstroom.

Groei aantal WW-uitkeringen in Limburg vlakt af
Eind juni 2020 telde de provincie Limburg 20.790 WW-uitkeringen. Dat is 3,6% van de beroepsbevolking. Landelijk bedroeg het WW-percentage 3,2%. Het aantal WW-uitkeringen in Limburg nam in juni toe met 40 uitkeringen (0,2%) ten opzichte van een maand eerder. In mei steeg het aantal WW-uitkeringen nog met 2% (ten opzichte van april) en in
april met 14% (ten opzichte van maart). De groei van het aantal WW-uitkeringen lijkt daarmee vooralsnog af te vlakken. Op landelijk niveau nam het aantal WW-uitkeringen in juni 2020 met 0,2% af in vergelijking met mei 2020. In vergelijking met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen in Limburg in juni 2020 nog altijd hoger. In juni 2019 werden 16.400 uitkeringen verstrekt, 26% minder dan in juni 2020. In Nederland was de toename in diezelfde periode met 24% iets kleiner.

Instroom in WW neemt af, uitstroom neemt toe
De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen is afhankelijk van zowel de instroom in de WW (het aantal nieuwe uitkeringen) als de uitstroom uit de WW (beëindigde uitkeringen). In juni 2020 werden in Limburg 2.300 nieuwe WWuitkeringen verstrekt en werden 2.260 WW-uitkeringen beëindigd. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen, oftewel de
instroom in WW, nam in juni 2020 met 13% af ten opzichte van mei 2020. Daar tegenover staat een toename van de uitstroom: in juni werden 3% meer WW-uitkeringen beëindigd in vergelijking met een maand eerder. Overigens daalde ook in mei (ten opzichte van april) de instroom in WW-uitkeringen en nam ook de uitstroom in die maand toe. Omdat de instroom in mei echter nog altijd groter was dan de uitstroom, nam per saldo het aantal WW-uitkeringen in mei sterker toe.

Uitstroom uit WW niet altijd naar werk of werkgerelateerd
Voor uitstroom uit de WW zijn diverse redenen mogelijk. Zo stroomde in Limburg in juni 2020 42% van de beëindigde WW-uitkeringen uit naar werk of werkgerelateerd. 32% van de uitstroom was als gevolg van het bereiken van de maximale WW-duur en de resterende 26% als gevolg van overige redenen. Het feit dat de uitstroom uit de WW in
Limburg in juni 2020 is toegenomen (ten opzichte van mei), wil daarom niet zeggen dat personen van wie de WWuitkering is beëindigd, allemaal zijn uitgestroomd naar werk. Gedurende de afgelopen maanden werd duidelijk dat vooral jongeren hard getroffen zijn door de coronacrisis. Door weinig arbeidsjaren hebben jongeren meestal recht op een WW-uitkering van slechts enkele maanden. In juni 2020 werd 26% van de WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 beëindigd als gevolg van het bereiken van de maximale WWduur. Ter vergelijking: gemiddeld genomen over de periode maart tot en met juni 2020 was dat percentage onder jongeren tot 27 jaar 38%, in dezelfde vier maanden in 2019 was dat 47%. 42% van de beëindigde WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar stroomde in juni 2020 uit naar werk of werkgerelateerd en 37% als gevolg van overige redenen.

Aantal WW-uitkeringen daalt onder andere in cultuursector, landbouw en bouw
In een aantal sectoren daalde het aantal WW-uitkeringen in Limburg in juni 2020, vergeleken met de vorige maand. De daling was procentueel het sterkst in de sectoren cultuur (-10%), landbouw (-8%) en bouw (-6%). In de horeca bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg stabiel. De afname en stabilisering van het aantal WW-uitkeringen in een aantal sectoren valt samen met een verdere versoepeling van de maatregelen die de verspreiding van het covid-19-virus moesten beperken. Zo mocht de horeca onder voorwaarden op 1 juni haar deuren weer openen. Ook bioscopen, theater- en concertzalen en musea mochten vanaf die datum weer een beperkt aantal bezoekers ontvangen. In een
aantal sectoren is er na de versoepeling dan ook weer sprake van een (lichte) stijging van het aantal vacatures, soms versterkt door een toenemende vraag als gevolg van seizoensarbeid (bijvoorbeeld in de landbouw). Niet in alle sectoren daalde of stabiliseerde het aantal WW-uitkeringen in juni 2020. Zo was er onder meer binnen de overheid (+5%), de uitzendbedrijven (+3%) en de detailhandel (+2%) nog altijd sprake van een toename.

Translate »