Last Mile op Tradeport Noord van start

Last Mile op Tradeport Noord van start

Een deel van de nieuwe bedrijven op Trade Port Noord is voor medewerkers zonder auto niet goed bereikbaar. Een tijdelijke busverbinding, mede geïniti­eerd door Ondernemend Venlo, brengt momenteel uitkomst. Voor het eind van het jaar moet er een definitieve oplos­sing zijn.

Het project wordt de ‘last mile’ genoemd, de verbin­ding naar de aan de rand van Trade Port Noord gele­gen bedrijven. Iemand zonder auto zal deze bedrijven slechts met moeite weten te bereiken. Tot eind vorig jaar was er geen busverbinding en de infrastructuur was onvoldoende afgestemd op fietsers en voetgan­gers. Ruud Titulaer, projectleider van de ‘last mile’ vertelt hoe de problematiek momenteel tijdelijk is opgelost en in de toekomst definitief wordt opgelost.

Hij begint met uit te leggen hoe het probleem is ontstaan. “Dat heeft deels te maken met een niet helemaal goed ontwikkelde infrastructuur. De in de afgelopen jaren gebouwde bedrijven zijn met de auto en vrachtauto prima bereikbaar. Maar een deel van de werknemers van die bedrijven heeft geen auto. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Maar ook jongeren. Je ziet een tendens dat die veel minder waarde hechten aan autobezit. Aan die groep is bij het ontwikke­len van de infrastructuur op die locatie te weinig aandacht besteed. Voor fietsers en voetgangers is die infrastructuur niet optimaal. Voor mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer was tot eind vorig jaar geen aansluitende verbinding.” Dat werd, zegt Titulaer, in december ondervangen met het instellen van een tijdelijke busverbinding. Hij wijst verder op het niet doorgaan van de komst van een station in Grubbenvorst. “Daarmee zou de bereikbaarheid met het openbaar vervoer enorm verbeteren.”

De tijdelijke buslijn vervalt op 9 december, als de nieuwe dienstregeling van Arriva ingaat. Dan gaat de bus tot aan de Innovatoren. Voor de bedrijven die daar wat verder vandaan liggen wordt momenteel aan een oplossing gewerkt, maakt Titulaer duidelijk. “Uit navraag en onderzoek van Ondernemend Venlo bleek dat er te weinig mensen mee reizen. Maar dat had weer als oorzaak dat de dienstregeling niet aansloot op de werktijden van de betreffende bedrijven.” Dus wordt er, op basis van het onder­zoek, nu aan een gerichte oplossing gewerkt. Daar doen de betrokken bedrijven actief aan mee. “Dat was een mooi signaal. Ze werken mee aan een door gemeente, provincie, ontwikkelbedrijf Greenport en Ondernemend Venlo opgesteld mobiliteitsplan. Dat voorziet onder andere in een pendeldienst op tijdstippen dat er behoefte aan is, tussen half zes en half tien ’s ochtends en in de avond van drie tot zeven.”

Vervolgens, geeft Titulaer aan, wordt de infrastruc­tuur geoptimaliseerd en zo afgestemd op voetgan­gers en fietsers. “Alle betrokken partijen hebben het project enthousiast opgepakt. Bij een logistieke hotspot hoort een goede bereikbaarheid van de bedrijven, alle bedrijven.” Tot slot, op 9 december ver­valt de tijdelijke busverbinding. Kan de pendeldienst het dan meteen overnemen? “Het wordt spannend. Er zijn nog wat puntjes in te vullen. Maar momenteel ziet het er goed uit.”

 

Tekst: Jac Buchholz | Grote Ruud Titulaer: Ania Liesting | Foto bushalte: Lidy Rutten

Gerectificeerd bericht uit Ondernemend Venlo Magazine

Translate »