MOOI subsidie start vooraanmelding 19 maart a.s.

MOOI subsidie start vooraanmelding 19 maart a.s.

Wil je samen met andere partijen in een consortium werken aan complete innovatieve oplossingen die bijdragen aan de energie- en klimaatdoelen voor elektriciteit, gebouwen of industrie? En richt je je op het gebruik hiervan in de praktijk, met oog voor technische, sociale en andere factoren die de slagingskans vergroten? Vraag dan subsidie aan met de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI).

Planning nieuwe aanvraagronde:

 • Start vooraanmelding dinsdag 19 maart 2024 om 09:00 uur
 • Einddatum vooraanmelding (deadline) donderdag 18 april 2024 om 17:00 uur
 • Start definitieve aanvraag dinsdag 4 juni 2024 om 09:00 uur
 • Einddatum definitieve aanvraag (deadline) donderdag 5 september 2024 om 17:00

Waarvoor krijg je subsidie?
In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2050 een energiesysteem wil hebben zonder CO2-uitstoot. Deze subsidie stelt de doelen van het Klimaatakkoord centraal. Jouw innovatieve oplossing moet op tijd en flink bijdragen aan deze klimaatdoelen. Daarom moet jouw consortium van samenwerkende partijen deze innovatieve oplossing in onderlinge samenhang ontwikkelen. In jouw consortium komen alle relevante disciplines en perspectieven samen. Ondernemers, wetenschappers, maatschappelijke organisaties en belanghebbenden hebben daarbij oog voor de technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

Door deze missiegerichte, complete aanpak, neemt de kans op echte toepassing van innovaties in de praktijk toe.

Om subsidie te krijgen, moet jouw project in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In jouw project ontwikkel je de oplossingen en innovaties in een duidelijk samenhangende aanpak. Die richten zich op de doelen uit het Klimaatakkoord. De partijen brengen hun verschillende expertises en perspectieven samen in een veelal cross-sectoraal samenwerkingsverband. Zoals vernieuwende mkb’ers en belanghebbenden. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld: leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
 • Je doet een voorstel voor een innovatieplan met daarin concrete, SMART-opgestelde mijlpalen (SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden). Daarmee volgen we de voortgang.
 • Jouw project heeft minimaal € 2 miljoen aan kosten die onder de subsidie vallen (subsidiabele kosten).
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.
 • De subsidie is minimaal € 25.000 voor iedere deelnemer.
 • De subsidie is maximaal € 4 miljoen voor jouw totale project.

MOOI is een van de subsidies voor energie-innovatie van de Topsector Energie. Dit betekent dat je voor deze subsidie ook moet voldoen aan de algemene voorwaarden die gelden voor alle Topsector Energie-regelingen.

Meer informatie via de website van RVO: Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) (rvo.nl)

Translate »