Brede welvaart en economische groei zijn beiden van strategisch belang

Brede welvaart en economische groei zijn beiden van strategisch belang

Economische Visie Venlo 2030

De toekomst van Venlo. Hoe ziet deze er precies uit? Niemand die het precies weet. Dat neemt echter niet weg dat de gemeente dankzij een goede planning en juiste visie de lange termijn wel in de juiste richting kan sturen. Diverse structurele uitdagingen als krapte op de arbeidsmarkt, energietransitie, milieu, mobiliteit, gezondheid, (her)gebruik van grondstoffen en klimaat maken het nog uitdagender.

Om een goed beeld te schetsen waar Venlo in 2040 wil staan is een strategische lange termijnvisie ontwikkeld. Deze is uitgewerkt in de Economische Visie Venlo 2030. Een essentieel plan. Want hoewel de gemeente een periode van economische groei heeft gekend, leidde dit nog onvoldoende tot brede welvaart voor alle inwoners. De kwaliteit van leven kan en moet beter, zo vindt wethouder Erwin Boom. Nu en op lange termijn.

Bij de ontwikkeling van de Economische Visie Venlo 2030 zijn vier uitgangspunten benoemd die het toekomstbeeld van de gemeente schetsen:
• Versterken van Venlo als kennisstad
• Beperkt nieuwe ruimte toestaan en bestaande ruimtes beter benutten
• Actief de uitvoering van de transities versnellen
• Positionering als veelzijdig centrum van de (Eu)regio

Doorontwikkelen
De titel van het rapport luidt: ‘Van volume naar waarde’. Een titel die vragen oproept, maar volgens de wethouder eenvoudig is uit te leggen. “Het gaat niet alleen om fysieke groei, ook om kwalitatieve groei. Ja, er zijn meer studenten bijgekomen. Ja, nog meer logistieke bedrijven hebben zich hier gevestigd. We willen nu doorontwikkelen en gaan dus geen grootschalige maagdelijke gronden meer ont-wikkelen. Alle ruimte is schaars en kun je maar voor één doel inzetten. We blijven hierbij ook kijken naar het versterken van de lokale economie, maar ook naar de brede welvaart van de samenleving. Sectoren gaan een omslag maken vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt. Dus meer robotiseren, automatiseren en anders naar het product of de aangeboden dienst kijken.”

Gebiedsontwikkelingen blijven vanzelfsprekend doorgaan. Hierbij gaat het om locaties die van strategisch belang zijn voor de economie van Venlo. Voorbeelden zijn onder andere het Veilingterrein, het Kazernekwartier, de spoorzone, Brightlands Campus Greenport Venlo en de havenontwikkeling. Al deze locaties zijn van belang voor het bereiken van de gestelde ambities. Zo is het een doel om mobiliteit binnen de gemeente aan te pakken. “Het Kazerneterrein is daarbij onze proeftuin waarbij we gebruik gaan maken van parkeerhubs zodat niet alle bewoners van dit gebied iedere avond de auto voor de eigen deur plaatsen. Meer groen, meer ruimte en rust. Dat is van belang om het wonen in Venlo aantrekkelijker te maken.”

Structureel hoog niveau
Bij het versterken van Venlo als kennisstad moet het onderwijsniveau structureel omhoog zodat het aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor alle inwoners die een kans verdienen op bijscholing. “Hierbij is niet alleen een taak weggelegd voor de onderwijsinstellingen, maar dienen de gemeente en Ondernemend Venlo ook hun gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Zo zet Venlo bijvoorbeeld sterk in op de komst van een HBO-V opleiding binnen de gemeente. “Dat zou echt van groot belang voor onze zorgsector zijn. VieCuri is een topklinisch ziekenhuis dat behoefte heeft aan goed opgeleide mensen. Alleen daarom al is een dergelijke opleiding van groot belang.” De ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo speelt tevens een essentiële rol. Veel cross-overs komen op dit gebied samen. Boom: “De UM heeft ambitieuze plannen om verder uit te breidenen ook de HAS overweegt hier verder te investeren. Essentieel is, met inspanning van Ondernemend Venlo, meer aansluiting bij het MKB te zoeken en we denken na over studentenhuisvesting ter plaatse. Dit alles vergt een goede afstemming tussen de betrokken partijen. De Brightlands Campus Greenport Venlo moet van onderscheidende waarde zijn zodat Venlo decennialang een bepalende rol in de Euregio blijft spelen.”

Actieve rol bij transities
‘Transities maken is doen’ zo is in de Economische Visie Venlo 2030 te lezen. Daarbij doelt de gemeente op het versnellen van de diverse transities door als lokale overheid een actieve rol te spelen. Denk aan de aanwezige kennis, het verstrekken van subsidies of het leggen van zakelijke contacten. “Deze aanjaagmiddelen kunnen de gewenste transitie van bedrijf X versnellen,” zo verklaart de wethouder Economische Zaken. “Vaak heeft het met het gebrek aan kennis, geld en mensen te maken om over een bepaalde drempel te stappen en verder te komen. Wij kunnen als gemeente zorgen voor de verbinding. Ook het herstructureren van bedrijventerreinen is een mogelijkheid om transities te versnellen.” Een voorbeeld is de Green Deal Collective Venlo waarbij collectieve verduurzaming op de bedrijven centraal staat. Hierbij werken de gemeente, provincie en Ondernemend Venlo samen zodat ze in de toekomst minder afhankelijk hoeven zijn van energieaanbieders als TenneT en Essent.

Belang van brede welvaart
Om een goede positionering als veelzijdig centrum van de (Eu)regio te behouden is inzetten op een brede welvaart voor dit gebied essentieel. Daarbij spelen factoren als recreatie, cultuur, retail en specialistische zorg een voorname rol. Zo werkt de afdeling Economie binnen de gemeente intensief samen met het Sociaal Domein. “Een gezonde economie is meer dan alleen centjes verdienen en banen creëren. Mensen moeten gelukkig zijn. Zo kan bijvoorbeeld cultuur het beste bij iemand naar boven halen. Kijk naar onze musea of een evenement als het Zomerparkfeest. Gesloten mensen zijn dan plotseling heel open.” Een goede samenwerking met Duitse partnersteden is tevens van belang om cultuur naar een nog hoger niveau te tillen. “Door het leven in de regio aantrekkelijker te maken, kunnen we meer mensen boeien en binden.”

Open hier de volledige Economische Visie Venlo 2030

venlo.nl

Tekst: Rob Buchholz – Fotografie: Bram Becks

Translate »