Veiligheid als centraal thema tijdens werkbezoek ministerie van Justitie en Veiligheid

Veiligheid als centraal thema tijdens werkbezoek ministerie van Justitie en Veiligheid

Op woensdag 21 februari bracht een ambtelijke delegatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een werkbezoek aan Venlo. Tijdens dit bezoek kwamen diverse thema’s met betrekking tot veiligheid aan bod; zoals hoogwater, cybercrime en de brand op de Blerickse Voltastraat van mei 2023. Vanzelfsprekend was er ook veel aandacht voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het belang van samenwerken tussen bedrijven, overheden en hulpdiensten.
Een leerzaam bezoek dus voor zowel de delegatie als de leden van Ondernemend Venlo. Het ministerie hecht een groot belang aan de maatschappelijke veiligheid in relatie met het bedrijfsleven. Bovendien wil het een faciliterende rol spelen om de weerbaarheid van ondernemers tegen diverse vormen van criminaliteit te vergroten. “In korte tijd hebben we een goede indruk gekregen van zowel de organisatie achter Ondernemend Venlo en hun werkgebied”, zo laat Michiel Hillenaar, beleidsmedewerker bij het ministerie, weten. “De enorme omvang en diversiteit van bedrijvigheid en ondernemerschap sprong in het oog. We vonden het bijzonder om te zien dat dankzij de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) geïnvesteerd wordt in de bedrijfsomgeving en veiligheid.”

‘Keurmerk Veilig Ondernemen brengt diverse belanghebbenden bij elkaar en faciliteert inzicht en afspraken over uiteenlopende veiligheidsaspecten’

Nut van samenwerken
De delegatie bezocht onder andere het laagste punt langs de Maas en kreeg tevens de verhalen over overstromingsgevaar te horen. Ook het bezoek aan de locatie op de Voltastraat, waar afgelopen jaar de hevige brand woedde, maakte de nodige reacties los. Ondanks kanttekeningen met betrekking tot capaciteit concludeerde de delegatie dat samenwerken zijn vruchten afwerpt, dankzij de initiatieven van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Hillenaar: ”Het brengt diverse belanghebbenden bij elkaar en faciliteert inzicht en afspraken over uiteenlopende veiligheidsaspecten, zoals overlast, criminaliteit, leegstand, beheer van openbare ruimte, brandveiligheid en verkeersveiligheid. Als ministerie hebben wij hierin geen directe uitvoerende rol. Wij financieren ook niet direct afzonderlijke KVO-trajecten, alleen indirect via de Platforms Veilig Ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de ondernemersvereniging, parkmanagementorganisatie en/of de gemeente als initiatiefnemers van een KVO-traject. Zo zijn er in Nederland verschillende partijen die procesbegeleiding voor KVO-trajecten aanbieden.”

‘Bijzonder om te zien dat dankzij de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) geïnvesteerd wordt in de bedrijfsomgeving en veiligheid’

Voorbeelden
Hoewel binnen de gemeente Venlo door de genoemde incidenten de afgelopen jaren vanzelfsprekend veel aandacht was voor overstromingsgevaar en brand zijn er nog steeds meerdere risico’s waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. In een stad als Venlo krijgt de transportsector natuurlijk alle aandacht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet afgelopen jaar bijvoorbeeld interventies op een rij zetten die deze branche gebruikt om criminelen buiten de deur te houden. Ook werd een handreiking geschreven hoe bijvoorbeeld de logistieke branche een analyse kan uitvoeren op kwetsbaarheden. Maar het gaat hier om meerdere sectoren. Daarom is ook bij andere branches (bijvoorbeeld de agrarische en recreatieve sector) een vertrouwenspersoon voor ondermijnende criminaliteit ingesteld. Tevens financiert het ministerie een campagne tegen crimineel gebruik van vastgoed en wordt bij winkeldiefstal nader onderzoek gedaan naar daderprofielen om gerichter aan preventie te doen. Daarnaast zijn er diverse innovatieve projecten gestart die ondernemers er toe aan moeten zetten hun cyberweerbaarheid op orde te brengen. Om de veiligheid voor ondernemers te verbeteren werkt het ministerie bij het Actieprogramma Veilig Ondernemen met diverse brancheorganisaties en politie samen aan dertig maatregelen om criminaliteit – waar ondernemers mee te maken krijgen – terug te dringen. Daarbij gaat het vaak om preventieve maatregelen, zoals het voorkomen van cybercrime, weerbaarheid tegen georganiseerde ondermijnende crimina-liteit en het bestrijden van vermogensdelicten als diefstal. Hierbij alle Platform Veilig Ondernemen (PVO) van belang. Daarvan zijn er tien in Nederland en deze krijgen sinds 2022 meer budget.

Cybercriminaliteit
De pilot KVO Cyber sluit volgens Hillenaar goed aan op dit beleid. “Wij merken dat ondernemers het totale aanbod van informatie en instrumenten met betrekking tot weerbaarheid tegen cybercriminaliteit te groot en complex vinden. Er is behoefte aan duidelijke, eenvoudige en goede informatie via betrouwbare partners zoals de brancheorganisatie of het PVO.” Het ministerie is samen met publieke en private partijen, zoals het Digital Trust Center, PVO-NL, MKB-Nederland en Cyberveilig Nederland, op zoek naar deze informatie en naar instrumenten. Het doel is om deze informatie op eenduidige wijze richting ondernemers te communiceren. Een voorbeeld hiervan is het advies om te starten met de Basisscan Cyberweerbaarheid van het Digital Trust Center. Tegelijkertijd streeft het ministerie ernaar om het de ondernemers zo makkelijk mogelijk maken door bijvoorbeeld deze scan te automatiseren. “Hier geeft de pilot KVO Cyber op een mooie manier invulling aan. Het biedt ondernemers de mogelijkheid professionele partijen te vinden die de uitkomsten van de scan kunnen implementeren, met als doel de ondernemer daadwerkelijk weerbaarder te maken.”

‘Ondernemers hebben behoefte aan duidelijke, eenvoudige en goede informatie via betrouwbare partners zoals de brancheorganisatie of het PVO’

Ten slotte blijft een belangrijke vraag openstaan: in hoeverre zijn politie en gemeente verantwoordelijk voor de veiligheid op bedrijventerreinen? Volgens het ministerie maakt het lokaal bevoegd gezag (dus burgemeester en officier van justitie) zelf afspraken over de inzet en taakuitvoering van politie, de lokale prioriteiten en de criminaliteitsbeheersing. Dat doen zij mede op basis van de gemeentelijke veiligheidsplannen, die vastgesteld zijn door de gemeenteraad. De minister van Justitie en Veiligheid heeft geen rol in deze lokale afweging van prioriteiten.

rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Tekst: Rob Buchholz • Fotografie: Ministerie Justitie en Veiligheid
Translate »