Sinds de oprichting van Stichting Duurzame Bedrijventerreinen in 2019 zijn er, mede dankzij een gewonnen tender met een toegekende subsidie van 1,8 miljoen euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en de Provincie Limburg, verschillende duurzaamheidsprojecten in voorbereiding / gerealiseerd die ten goede komen aan ondernemers op de Venlose bedrijventerreinen. Op 1 november 2023 loopt deze subsidie af. Tijd voor een update van projectleider Jacko D’Agnolo over behaalde successen en lopende projecten.
In Nederland moet in 2050 de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Stichting Duurzame Bedrijventerreinen helpt, met subsidiegelden uit de gewonnen tender, bedrijven op de Venlose en enkele Roermondse en Maastrichtse bedrijventerreinen collectief en integraal te verduurzamen op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Voorwaarden voor een subsidietoekenning per project is goedkeuring door Brussel en volledige afronding vóór eind 2023.

Aan het driejarige project van de stichting zijn twee specifieke hoofddoelstellingen verbonden. Enerzijds is er het doel om de omslag te maken van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds is er het doel om bedrijventerreinen klimaatbestendig te maken, onder meer door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting te verwezenlijken. Vlak voor kerst jl. kreeg de stichting nog een subsidiegoedkeuring van 1 miljoen euro voor vier ingediende pilotprojecten met een totale projectomvang van 5,8 miljoen euro. Het draait hier om de groen- en klimaatherinrichting van de Marinus Dammeweg en het middenterrein van kantorenpark Noorderpoort én restwarmte-uitwisselprojecten tussen Aviko en AMI én MGG en Dings Kartonnages. Momenteel wordt er hard gewerkt om te bekijken of alle projecten ook nog voor het eind van het jaar volledig of deels gerealiseerd kunnen worden. Een combinatie van een langere doorlooptijd in het goedkeuringsproces bij Stimulus, verslechterde marktomstandigheden, oplopende levertijden van cruciale onderdelen en netcongestie spelen nu een belangrijke rol bij de uiteindelijke tijdige realisatie van de pilotprojecten. Jacko D’Agnolo: “De wereld is in de afgelopen 12 maanden aanzienlijk veranderd.” Het is volgens hem van groot belang om de projecten vóór eind 2023 af te ronden, anders vervalt de toegezegde subsidie. “Desondanks gaan we de komende maanden hard aan de slag met als doel de plannen tijdig te realiseren.”

Methodiek

Stichting Duurzame Bedrijventerreinen heeft in de afgelopen periode met partners diverse tools ontwikkeld om bedrijven-terreinen te verduurzamen. Ook studenten van kennis-instellingen Fontys Venlo en Eindhoven, Avans Den Bosch, HAS Den Bosch en Wageningen Universiteit hebben hieraan bijgedragen. Uit uiteenlopende onderzoeken en projecten van deze studenten heeft de stichting bouwstenen ontwikkeld die onderdeel zijn van de methodiek. Daarnaast is in samenwerking met Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies de tool data-röntgenfoto ontwikkeld. Dit is een grafisch informatiesysteem (GIS) dat voor alle 20 bedrijventerreinen behorend tot Ondernemend Venlo én 37 bedrijventerreinen in Roermond en Maastricht inzicht geeft in het energieverbruik op individuele terreinen, welke bedrijven voorzien zijn van zonnepanelen, wie grootverbruikers zijn en waar hittestress, verdroging en/of wateroverlast is.

“Deze data-röntgenfoto maakt probleemgebieden inzichtelijk en geeft belangrijke informatie die we gebruiken voor al onze projecten”, zegt D’Agnolo. “Een van deze projecten is een haalbaarheidsstudie die is gedaan naar een Local Energy Hub. Deze hubs, vaak industriegebieden of bedrijven-clusters, stemmen duurzame productie, verbruik en opslag lokaal af. Daardoor kan er meer duurzame energie gebruikt worden en is er minder kostbare capaciteit nodig van het elektriciteitsnet. Het moet een oplossing zijn voor de congestie op het energienetwerk, iets wat met name in Limburg en Brabant speelt. In Venlo wordt er een vervolg gegeven aan deze haalbaarheidsstudie, waaruit blijkt dat Greenport, Havengebied, Tegelen, Noorderpoort en Spikweien baat kunnen hebben bij een Local Energy Hub. Dit betekent niet dat andere terreinen hier geen baat bij kunnen hebben. Bij de uitvoering van deze projecten is ook de provincie betrokken.”

“Als stichting hebben wij de netwerkcongestie al vrij vroeg aan den lijve ondervonden en onderkend en zijn we met ons onderzoek naar een Local Energy Hub voorloper in het onderzoek naar een oplossing”, zegt D’Agnolo. “Onze haalbaarheidsstudie heeft dan ook als input gediend voor het Landelijk Actieprogramma Netwerkcongestie, opgesteld door de taskforce en in het leven geroepen door minister voor Klimaat en Energie, om oplossingen te vinden voor de acute problematiek in Limburg en Noord-Brabant. Ik hoop dat onze methodiek en kennis zich als een olievlek gaan verspreiden en we als stichting een mooie bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland.”

Toekomst

“Nu het einde van het driejarig project in zicht komt, zijn we momenteel met het bestuur van de stichting aan het bekijken of en in welke vorm de stichting blijft bestaan”, legt D’Agnolo uit. “Hoe dan ook hebben we als stichting verschillende tools en basisprojecten ontwikkeld. We fungeren als een vliegwiel dat andere ondernemers, maar ook gemeentes in Limburg, aanzet om gezamenlijk initiatieven te ontplooien rond het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarnaast is er een methodiek met tools voor bedrijventerreinen gecreëerd met informatie en fysiek ‘gereedschap’ om een verduurzamingsstart te maken. Zo hoeven zij niet onnodig het wiel opnieuw uit te vinden.”

De projectleider ziet een groei qua interesse van ondernemers wat betreft duurzaamheid. “De aandacht voor het onderwerp neemt toe, dat zien we ook in de toename van het aantal bezoekers bij onze bijeenkomsten van de Green Deal Collective Venlo. Hiermee faciliteert onze stichting een community van ondernemers die werk maken van (collectieve) verduurzaming. Vanuit dit initiatief is een Green Deal opgesteld volgens het format van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de ondertekening laten ondernemers zien stappen te willen maken naar een duurzamere en groenere samenleving.”

www.stichtingduurzamebedrijventerreinen.eu