Ook gouverneur Theo Bovens stapt op

Ook gouverneur Theo Bovens stapt op

MAASTRICHT – Ook gouverneur Theo Bovens treedt af. Hij volgt het voorbeeld van vijf gedeputeerden die eerder vrijdagmiddag vetrokken. De gedeputeerden vertrekken per direct. Bovens zal aanblijven tot er een vervanger is benoemd, zodat lopende zaken kunnen worden afgehandeld.

Statement gouverneur Bovens uitgesproken tijdens Statenvergadering op 9 april 2021

Er lag een motie van wantrouwen. Die is ingetrokken.

Zo’n motie doet iets met je. Dat raakt me.

Ik ben uw gouverneur. Uw voorzitter. Het raakt me omdat ik in die tien jaar telkens – ook recent nog – tijdens mijn functioneringsgesprekken met u, via de commissie Afstemmingsgesprekken, op geen enkele manier naar voren is gekomen dat ik niet de juiste man op de juiste plaats zou zijn. En ik voelde me telkens gesteund met uw vertrouwen.

Ik sta niet niet alleen op papier vanuit mijn functie boven de partijen. Niet alleen feitelijk en in mijn handelen, maar ook in mijn overwegingen en beschouwingen. In al die jaren dat ik nu Gouverneur ben heb ik nimmer – ook niet vanuit uw Staten – hierover een verwijt gekregen.

Uit alles wat ik de afgelopen dagen heb gehoord en gelezen, zou je de indruk krijgen dat ik zélf onderwerp van een integriteitskwestie zou zijn. Dát raakt me nog het meeste. En – als het dan toch verdedigend mag klinken – dat doet geen recht aan wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan en hoe ik met u heb samengewerkt. U en ik.

Als ik naar het verloop van het debat van de afgelopen twee Statenvergaderingen kijk, dan moeten mij een aantal zaken van het hart.

In de constatering dat ik tekort zou schieten in het toezicht op integriteitsvraagstukken en te weinig daadkrachtig zou handelen… dát zou juist één van de onderwerpen zijn voor de provinciale enquête. Ik zou graag het debat met u op feiten en gedegen onderzoek voeren.

U geeft aan dat ik in een vroeg stadium inhoudelijk kennis zou hebben gehad van de casus Vrehen. Ik heb u niet verkeerd geïnformeerd. Als u het transcript van uw Statenvergadering van vorige week vrijdag nauwlettend zou lezen dan moet u tot een andere conclusie komen.

Het Feitenrelaas geeft duidelijk weer wat er met de persvraag is gebeurd, hoe dus het procesverloop is geweest. En die feiten zijn nergens strijdig met mijn woorden, niet alleen niet met mijn letterlijke teksten, maar als u de context tot u neemt, ook niet in strijd met de bedoeling van mijn beantwoording.

Ik werp de beschuldiging dan ook verre van mij.

Ook gaf u in het debat aan dat ik te voorzichtig en te omzichtig heb gehandeld bij integriteitskwesties. Dat ben ik niet met u eens. Mijn koers, mijn lijn, is er één van zorgvuldigheid en dus wachten op resultaten van de onderzoeken. Op waarheidsvinding. En dát. Geachte Staten. En juist dat, daarvan las ik van U het verwijt dat ik mij daaraan onttrokken zou hebben.

Dit zijn verwijten die niet terecht zijn.

Ik had op basis van de afgelopen tien jaar gedacht, gehoopt en mogen verwachten dat er voldoende vertrouwen in mij en mijn beleid zou zijn.

Limburg en de Limburgers zijn mij boven alles dierbaar.

Ik heb mij de afgelopen 10 jaar samen met verschillende colleges van GS, parlementen van Limburg en een geweldige ambtelijke organisatie ingespannen om het beste te doen voor Limburg.

Limburg is in die jaren gegroeid, niet door mijn toedoen alléén, maar door de inzet van velen. Hier in dit huis en daarbuiten. We zijn welvarender geworden, waarbij solidariteit voor mij altijd heel belangrijk was. We zijn internationaler geworden waarbij ik geloof in de kracht van de Euregio. We hebben onze economie versterkt met de Brightlands Campussen en aandacht voor ondernemerschap in Limburg en de samenwerking die daarvoor nodig is.

We hebben ons vestigingsklimaat versterkt door structureel te investeren in grote infrastructurele en ruimtelijke opgaven. En ik zou zo nog wel even door kunnen gaan. Ik ben gouverneur van alle Limburgers. Me altijd voor meer dan 100% ingezet voor Limburg en de Limburgers. Met liefde en passie, oprecht, integer en rechtvaardig.

U rekent mij aan dat de veranderingen in bestuurscultuur, de veranderingen die ik de afgelopen 10 jaar echt heb zien gebeuren. Dat die veranderingen niet snel genoeg gaat. Ik herken mij daar niet in. Ik ben trots op de stappen die er zijn gezet en die in positieve zin onderscheidend zijn in Nederland.

Maar als ik niet met uw volle 100% vertrouwen mijn werk kan doen, dan past reflectie.

Ik ben voornemens mijn functie ter beschikking te stellen en als uw gouverneur bereid om voorlopig aan te blijven tot een nieuwe kroonbenoemde Commissaris van de Koning benoemd is. Ik heb voor deze oplossing van het Presidium het unanieme vertrouwen en steun gekregen. Ik zal met de Minister over deze oplossing in overleg treden.

Daarmee is er ruimte voor een nieuwe start voor de bestuurscultuur van Limburg en honoreer ik ook de wens van het Presidium om voor continuïteit en stabiliteit in de transitieperiode te zorgen.

Dank u.

Translate »