Project Verkenning Meer Maas Meer Venlo vertraagd

Project Verkenning Meer Maas Meer Venlo vertraagd

Laatste nieuws: gemeente stapt uit het project.

Wij ontvingen het volgende bericht van de gemeente:

‘Venlo treedt uit Verkenning Meer Maas Meer Venlo’

Hierbij bericht ik u dat één van de partners in het project, namelijk de gemeente Venlo, heeft besloten uit het project te treden.
Ik zal u de achtergrond daarvan toelichten, het vervolg schetsen alsook waarom ik u hierover bericht.      

Aanleiding
In verband met de financiële situatie van de gemeente Venlo werden recent alle grote projecten tegen het licht gehouden, zo ook het project Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo.

Het project heeft meerdere te combineren opgaven. De opgave is vooral gericht op het nemen van maatregelen om de omgeving tussen Venlo-Velden en Groot Boller te beschermen bij hoogwater. Dit betreft o.a. dijken en geulen.
Venlo droeg eerder een aantal ruimtelijk-economische ontwikkelingen aan die prima aan de hoogwaterbeschermingsopgave gekoppeld zouden kunnen worden. Dit betreft de ontwikkeling van de bargeterminal, de industriehaven en (de verplaatsing van) de jachthaven.

Het doel was te komen tot één integrale oplossing, door samen met partners de mogelijke oplossingen voor deze opgaves te verkennen. Dat was ook de reden dat meerdere partijen (gemeente Venlo, waterschap Limburg, provincie Limburg en het Rijk) besloten de krachten in één project te bundelen. Dat werd de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo. Het deelnemen aan dat project vraagt van alle partijen een bijdrage in de proceskosten en de risico’s. Daarnaast vraagt dit van Venlo ook een financiële bijdrage voor de bekostiging van de door haar ingebrachte ruimtelijke opgaves.

Besluit
De gemeenteraad van Venlo besloot in juni van dit jaar bij de Kadernota 2019 dat projecten ter heroverweging kunnen worden aangeboden. Het college van B&W heeft daarop alle projecten nog eens goed bekeken en acht het nodig het risicoprofiel bij projecten nu, waar mogelijk, naar nul terug te brengen. Om die reden wenst het college, alles afwegend, dat Venlo uit de Verkenning Meer Maas Meer Venlo treedt. Venlo heeft de overige partners inmiddels geïnformeerd over dit besluit. De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de begrotingsbehandeling door de raad in november.

Dit uittreden houdt in dat Venlo geen trekker meer is van Meer Maas Meer Venlo en ook geen partner. Uitvoering van de hoogwaterbeschermingsopgave blijft uiteraard nog wél aan de orde. Omdat de essentie van Meer Maas Meer Venlo nu juist de combinátie van de hoogwaterbeschermingsopgave en ruimtelijk-economische opgaven was, eindigt met het uittreden van Venlo feitelijk ook de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo.
Voor de externe berichtgeving over het besluit stelde de gemeente Venlo een Raadsinformatiebrief op. Bij deze brief is het rapport gevoegd waar het college haar afweging en besluit op heeft gebaseerd.
De beide documenten (Raadsinformatiebrief Venlo 2018 -114 Positie Venlo irt Meer Maas Meer Venlo en het Rapport Positie Venlo irt Meer Maas Meer Venlo) kunt u vinden op de website van Meer Maas Meer Venlo via https://www.meermaasmeervenlo.nl/documenten/.

Vervolg
De partijen in het project zullen met elkaar de gevolgen van het besluit van Venlo bespreken. De Hoogwaterbeschermingsopgave is primair een taak van het Waterschap en zal door deze worden opgepakt. De gemeente zal vanuit de zorg voor de omgeving en de veiligheid van de bewoners en bedrijven wel betrokken worden bij de hoogwaterbeschermingsopgave. In die zin zullen partijen, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, gezamenlijk optrekken bij de concrete uitvoering daarvan.   

Bij Venlo zal vervolgens nadere besluitvorming plaatsvinden over de toekomst van de eerder in Meer Maas Meer Venlo ingebrachte ruimtelijk–economische ontwikkelingen. Zo besluit de raad aankomende december over de uitbreiding van de Bargeterminal en ligt, in de eerste helft van 2019, besluitvorming over de Industriehaven en de jachthaven voor bij de raad.

Dit voorjaar werd de formele aftrap gegeven voor de m.e.r. procedure, met het (voor inspraak) ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo was, zoals eerder gemeld, bezig met het leggen van de laatste hand aan een reactie op de ingekomen vragen en opmerkingen. Als gevolg van het uittreden van de gemeente Venlo zal in de Stuurgroep Meer Maas Meer Venlo worden besproken wat dit betekent en welke gevolgen dit heeft voor de opgaven die er zijn voor het gebied.  De op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo ingebrachte zienswijzen en adviezen zullen dan ook onderdeel gaan uitmaken van een zorgvuldige dossieroverdracht.Daarmee is het nu allereerst aan de Stuurgroep om te bepalen hoe het vervolg eruit ziet. De indieners zullen over de uitkomst daarvan worden bericht. Dit zal naar verwachting begin volgend jaar zijn.  

Omdat de haven en de toekomstige ontwikkelingen daar voor u van belang zijn heb ik gemeend er goed aan te doen u in kennis te stellen van het collegebesluit van de gemeente Venlo inzake Meer Maas Meer Venlo. Juist vanwege de relatie die daarin wordt gelegd met het vervolgproces van besluitvorming over de haven. Vanuit de projectleiding van de Havenvisie (dhr Joram Donkers) zal, in aanloop naar de besluitvorming daarover, het initiatief genomen worden u meer specifiek te informeren.

De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo is beschikbaar voor informatie over het besluit van de gemeente Venlo.  

Met vriendelijke groet,

Kaat Appelman
Projectdirecteur Verkenning Meer Maas Meer Venlo

Alle informatie over het project is terug te vinden op de website: www.meermaasmeervenlo.nl

Eventuele vragen kunt u stellen via info@meermaasmeervenlo.nl.   

 

Nieuwsbericht van 12 oktober 2018:

Het project Verkenning Meer Maas Meer Venlo is “on hold” gezet.

Ondernemend Venlo maakt zich hier bezorgd over en zal hierover in gesprek gaan met de gemeente en het Waterschap. Het zou jammer zijn als het Waterschap doorgaat met de planning en de ondernemers straks voor een voldongen feit staan. Ondernemend Venlo is van mening dat een integrale aanpak altijd het doel moet zijn. Wij houden u op de hoogte.

 

Op de site Meer Maas Meer Venlo wordt hierover geschreven:

Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Tegen de achtergrond van de actuele financiële situatie bij de gemeente Venlo werd daarbij tevens het besluit genomen dat alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad.

Het college heeft alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen daarop nog eens goed tegen het licht gehouden. Prioriteit van het college is om voldoende grip krijgen op de risico’s waar de gemeente Venlo voor staat. In deze afweging wordt ook de positie van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo betrokken.

Venlo heeft haar partners in het project Meer Maas Meer Venlo hier inmiddels over geïnformeerd. Gezamenlijk is vastgesteld dat dit ertoe leidt dat het project Meer Maas Meer Venlo tijdelijk ‘on hold’ staat.

Definitieve besluitvorming over de rol van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo is aan de raad. Deze zal in november, in het kader van de Begrotingsbehandeling, daarover een besluit nemen. Het college zal een en ander voorbereiden zodat een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt.

Het project bevindt zich in de ‘verkenningsfase’. Eerder is aangekondigd dat daartoe in de komende tijd de verschillende mogelijke oplossingen en alternatieven verder in beeld zouden worden gebracht. Daarbij zou de omgeving weer nadrukkelijk gevraagd worden om mee te denken.

Gezien de aanstaande besluitvorming door de raad wordt de voor dit najaar aangekondigde uitwerking van oplossingen en alternatieven met partners en omgeving opgeschort. Na de besluitvorming door Venlo zullen de partners in het project zich eind dit jaar buigen over het vervolg. Verdere berichtgeving hierover verwachten wij begin 2019 te kunnen geven.

In het voorjaar van dit jaar werd de formele aftrap gegeven voor de m.e.r. procedure, met het (voor inspraak) ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

De projectorganisatie legt momenteel de laatste hand aan de beantwoording van de ingekomen vragen en opmerkingen. De indieners krijgen daarover, zoals reeds aangekondigd, dit najaar persoonlijk bericht.

De projectorganisatie Meer Maas Meer Venlo is beschikbaar voor informatie en beantwoording van vragen over het project.

Translate »