Resultaten flitsenquête netcongestie

Resultaten flitsenquête netcongestie

Vorige week maakten TenneT en Enexis bekend dat er voorlopig geen nieuwe grootverbruikers op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. LWV en zustervereniging VNO-NCW Brabant Zeeland spraken onmiddellijk uit dit niet te kunnen accepteren. Ruim 400 leden, die de moeite namen een flitsenquête in te vullen, illustreren met hun antwoorden de ernst van de situatie. Ook leden van Ondernemend Venlo werden in de gelegenheid gesteld hun mening te uiten.

Resultaten enquête:
Ongeveer driekwart van de respondenten gaf aan nu of in de toekomst hinder te ondervinden van de netcongestie.
Via bijgaande link  resultaten enquete-netcongestie  bereikt u een eerste analyse van de respons met enkele conclusies en oplossingen.

Inmiddels heeft LWV een meldpunt geopend waar leden terecht kunnen met klachten, opmerkingen, maar ook suggesties. Dat is te bereiken via: mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl o.v.v. Meldpunt netcongestie.

LWV meldt verder dat op 16 juni een spoedoverleg is gepland tussen de Brabantse en Limburgse gedeputeerden en minister Jetten (Klimaat) over mogelijke oplossingen. De resultaten van de enquête komen via onze gedeputeerden in dit gesprek aan bod. Ook worden de resultaten gebruikt om de druk bij de politiek op te voeren om versneld met oplossingen te komen.

Vestigingsklimaat
LWV maakt zich al langer zorgen over het vestigingsklimaat in de regio. De arbeidsmarkt bezorgt ons allen hoofdbrekens, er ontstaat een toenemend gebrek aan ruimte voor ondernemers, de stikstofimpasse leidt tot een stand still wat betreft aanleg van infra, en de netcongestie versterkt het gevoel van onmacht. De dossiers hangen met elkaar samen, en vragen een integrale oplossing. Ondernemers moeten daaraan hun steentje bijdragen, maar van het Rijk mag verwacht worden dat de regie wordt genomen.  Daar ontbreekt het nu echter helaas aan. Vandaar dat LWV langs alle wegen aandacht hiervoor vraagt. Met spoed maken zij inzichtelijk welke knelpunten zich voordoen, welke oplossingen er zijn en doen ze een suggestie voor een road map met als doel deze impasse te doorbreken.

We houden u op de hoogte.

Translate »