Resultaten mentimeter havenvisie ondernemers + opgave Klankbordgroep

Resultaten mentimeter havenvisie ondernemers + opgave Klankbordgroep

Op 28 mei jl. heeft een ondernemersbijeenkomst plaatsgevonden met als onderwerp de havenvisie.

De gemeente Venlo stelt op dit moment een havenvisie op. In de ondernemersbijeenkomst is aan de ondernemers in het havengebied gevraagd input te leveren op deze havenvisie en aan te geven wat zij belangrijk vinden om in de visie vast te leggen. Dit als vervolg op de informatiebijeenkomst van 29 januari jl. waarin een eerste verkenning heeft plaatsgevonden.

In de bijeenkomst is gestart met een toelichting op de raadsnotitie, zoals die op 13 maart jl. met de raad is besproken. Met behulp van de tool “Mentimeter” hebben vervolgens alle ondernemers hun mening kunnen geven op de thema’s: watergebonden bedrijvigheid, duurzame haven, bereikbaarheid,  multimodaliteit en hoogwaterbescherming. De Mentimeter is een tool, waarbij per telefoon antwoord gegeven kan worden op vragen die gesteld zijn. De resultaten van de Mentimeter kunt u hier downloaden..

Ten aanzien van watergebonden bedrijvigheid is de vraag gesteld of het juiste bedrijf op de juiste plek zit in het havengebied. Welke ondernemers maken gebruik van het water en welke niet? Vanuit de aanwezige ondernemers is aangegeven dat ze een actieve rol van de gemeente verwachten in het alloceren van bedrijven (juiste bedrijf op de juiste plek; juist wel of juist niet aan het water) inclusief financiële impulsen om dit te veranderen. Om tot een duurzame haven te komen waren de aanwezige ondernemers bereid om te investeren in duurzaamheid om op de lange termijn voordelen te behalen en te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Bij mobiliteit hebben de aanwezige ondernemers gevraagd prioriteit te geven aan de verkeerssituatie van de Grubbenvorsterweg. Hier speelt een belangrijk punt ten aanzien van verkeersveiligheid. Multimodaliteit werd door de aanwezige ondernemers als een kans gezien, maar riep wel de vraag op of de grote investeringen die hiervoor nodig zijn wel rendabel zijn. Bij hoogwaterveiligheid werd de opgave toegelicht, namelijk een benodigde verhoging van de dijk van 1,5 meter. Dit zou gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van het water voor de bedrijven. Geen maatregelen zou betekenen dat bedrijven onder water zouden komen staan ingeval van hoogwater. Voor een aantal bedrijven was dit geen probleem, voor andere bedrijven juist wel. De optie van maatwerk is hierbij besproken.

Eindconclusie van de avond was dat er een diverse groep van bedrijven is gevestigd in het havengebied. Vanuit de gemeente gaan we op zoek naar zowel de grote gemene deler, als de verschillen om uiteindelijk keuzes te maken op alle thema’s.

Aan de ondernemers is gevraagd wie deel zou willen nemen aan een klankbordgroep bij de verdere uitwerking van de diverse thema’s.

Indien u hier aan wil deelnemen dan kunt u dit doorgeven aan Miriam Roeffen-Baars (e-mail: m.baars@venlo.nl / tel: 077-3597260).

 

Translate »