Statusupdate inzake plannen arbeidsmigrantenhuisvesting op Albertushof

Statusupdate inzake plannen arbeidsmigrantenhuisvesting op Albertushof

VENLO – Ondernemend Venlo heeft als belangenbehartiger voor de ondernemers in 2018 een enquête uitgeschreven inzake deze plannen en hebben we de uitkomsten van deze enquête gedeeld met u en de gemeente Venlo. Ook hebben wij met u afgesproken om u periodiek op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Het college van B&W van de gemeente Venlo heeft in september 2019 op verzoek van de initiatiefnemers van het plan voor de ontwikkeling van Albertushof op bedrijventerrein Noorderpoort besloten hen langer de tijd te geven (tot 1 maart 2020) voor het indienen van een ontwerp bestemmingsplan. Dit is per brief aan de omwonenden gemeld. In een eerder stadium heeft het college een principebesluit genomen dat onder voorwaarden medewerking zal worden verleend aan de voorgenomen ontwikkeling (bestaande uit een resomeercentrum en grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten).

Belanghebbenden kunnen zodra het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd daar gedurende een termijn van zes weken een zienswijze tegen indienen om hun bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling te uiten. Het indienen van een zienswijze is van belang voor het vervolgtraject, omdat alleen de indieners daarvan later in de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan de mogelijkheid hebben om eventueel bezwaar en beroep aan te tekenen tegen besluitvorming door de gemeente. De ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan volgt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020.

Ondernemend Venlo streeft er naar u zo spoedig mogelijk nadat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd daarover te informeren.

Translate »